منتظریم کی شب زفاف فرا میرسد .... اذن دخول ز فرماندهی کل قوا میرسد


منتظریم کی شب زفاف فرا میرسد .... اذن دخول ز فرماندهی کل قوا میرسد

0 نظرات: