سردار احمدی مقدم : پدرم از اراذل معروف تهران و مادرم از روسپی های شهر نو بود !


سردار احمدی مقدم در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که مردم دائما به من میگویند تو چرا اینقدر حرامزاده و جاکش هستی ؟ من به آنها میخندم و میگویم چون خون پدر اوباش و مادر روسپی ام در رگهای من است ، چون وقتی نطفه من منعقد شد هیچ عقد زناشویی بین مادر و پدرم بسته نشده بود ، چون دوران کودکی ام را در کوچه پس کوچه های شهر نو و در بین لات ها و لاشی ها سپری میکردم ، چون خنگ بودم ( و هستم ) همه توی سرم میزدند برای همین عقده ای شدم . چون در کودکی و نوجوانی بارها مورد تجاوز قرار گرفتم و از این کار هم لذت میبردم ( ته ام میخوارید ) چون با وقوع انقلاب اسلامی یکباره صاحب قدرت و ثروت و شهرت شدم و خودم را گم کردم ...

جواب سوالتان را گرفتید یا میخواهید بقیه علت های جاکش و لاشی شدنم را برایتان بگویم ؟0 نظرات: