جمله سازی با شعار " علمدار ولایت ... بسیجیان فدایت "علمدار ولایت ... کیر و خایم فدایت

علمدار ولایت ... ریدم تو اون قیافت

علمدار ولایت ... بشین روی عصایت

علمدار ولایت ... خیار بکن لاپایت

علمدار ولایت ... یه گوز دادم برایت

علمدار ولایت ... ریدم به اون عبایت

علمدار ولایت ... بسیجیان لاپایت

علمدار ولایت ... نوره ( واجبی ) بمال به خایت

علمدار ولایت ... سنده ریدم برایت

علمدار ولایت ... کم جق بزن با آلت

علمدار ولایت ... شاشیدم تو اون ریشهایت0 نظرات: