میگن حسین شریعتمداری هم تابعیت دوگانه داره !



هم تابعیت جمهوری اسلامی داره و هم تابعیت جهنم !



0 نظرات: