جوک - به خامنه ای میگن: سخت ترین دوران زندگیتون کی بود؟به خامنه ای میگن : سخت ترین دوران زندگیتون کی بود ؟

میگه همون اوائل ازدواجم که خجالت میکشیدم جلوی حاج خانوم بگوزم !


0 نظرات: