بجای نامه سرگشاد ، نامه سرکلفت به خامنه ای بنویسید !کسانیکه برای خامنه ای نامه سرگشاد مینویسند و میبینند که وی جواب نامه هایشان را نمیدهد احتمالا آخوندها را نمیشناسند چونکه هنوز نمیدانند که آخوندها از چیزهای گشاد ( مثل خودشان ) خوششان نمیآید و از هر چیزی که پسوند گشاد بهمراه داشته باشد استقبال نمیکنند پس به این افراد توصیه میکنم منبعد بجای نوشتن نامه های سرگشاد ، نامه های سرکلفت به خامنه ای بنویسند و آنگاه خواهند دید که چگونه سیدعلی جواب نامه های آنها را با عشوه و کرشمه خواهد داد و چطور درخواست آنها را اجابت خواهد کرد چراکه بالاخره خامنه ای هم آخوند است و آخوندها هم از چیزهای کلفت ( مثل نامه سرکلفت ) خوشش میآید بنابراین آزموده را دوباره نیازمائید و بجای آن به توصیه بنده عمل کنید چراکه اینجانب در زمینه آخوندشناسی ید طولائی دارم و به اکثر اسرار و رموز آنها واقفم .

والسلام علیکم و لعنت الله علیهم0 نظرات: